Verkie­zings­pro­gramma Water­schap Limburg 2023


Water is van levens­belang

23 januari 2023

Verkiezingsprogramma Partij voor de Dieren

Waterschapsverkiezingen 2023 - 2027

Inhoudsopgave

Inleiding

Hoofdstuk 1: Kies voor groen en blauw

Natuur- en waterbeheer

Hoofdstuk 2: Dieren tellen mee

Dierenrechten en dierenwelzijn

Hoofdstuk 3: Er is geen Planeet B

Klimaat, biodiversiteit en circulariteit

Hoofdstuk 4: Een prettige en veilige leefomgeving

Huisvesting, mobiliteit en recreatie

Hoofdstuk 5: Waterschap van de toekomst

Participatie, financiën en democratie

Inleiding

Mét het water werken in plaats van ertegen.

Water is van levensbelang voor elke vorm van leven. Water is in ons land de basis van een prachtige verscheidenheid aan ecosystemen, planten- en diersoorten.

Toch gaat het slechter met de Aarde dan ooit. Vooral door klimaatverandering en de stikstofcrisis staat de leefomgeving van dier onder enorme druk. Extreme droogte, zware stormen, bosbranden en overstromingen volgen elkaar in rap tempo op.

De waterkwaliteit in Nederland is de slechtste van Europa. Het verlies aan biodiversiteit is hierdoor groot. Willen we Nederland ook voor toekomstige generaties leefbaar houden dan is het nu de tijd voor radicale keuzes in het waterbeheer. We moeten mét het water leren werken in plaats van ertegen.

Een ander waterschap

Het watersysteem is eeuwenlang ingericht om het grondgebruik en de waterafvoer zo efficiënt mogelijk te maken. Klimaatverandering en bodemdaling laten ons zien dat menselijke activiteiten niet kunnen blijven bepalen hoe de omgeving er uitziet. Verzilting langs de kust, CO2-uitstoot door veenoxidatie en hittestress in steden zorgen voor een afname van de kwaliteit van de leefomgeving. Verspilling van kostbaar water, grondstoffen en energie uit het zuiveringsproces is onnodig. Waterschappen verschuilen zich nog altijd achter de traditionele kerntaken, maar die tijd is voorbij. Het waterschap moet actief ingrijpen om de effecten van klimaatverandering en bodemdaling ongedaan te maken. Zuiveringsinstallaties worden omgevormd tot energie- en grondstoffenfabrieken. Het waterschap helpt de gemeenten met het afkoppelen van regenpijpen, het aanleggen van voldoende waterberging en daarmee het verwijderen van overstorten. Het waterschap is toe aan een bredere taakopvatting, in het belang van dieren, natuur en milieu.

Biodiversiteit

Schoon en zuiver water is de basis voor al het leven en verdient dus onze onvoorwaardelijke aandacht. Door de invloed van de mens sterven planten- en diersoorten wereldwijd in een angstaanjagend tempo uit. Het aantal boerenlandvogels in Nederland is de afgelopen dertig jaar met 70% afgenomen en het aantal insecten zelfs met 76%. De afname van insecten is een direct gevaar voor onze voedselvoorziening. Veel gewassen zijn voor de bestuiving en voortplanting afhankelijk van insecten. Als ons oppervlakte- en grondwater schoon zijn kan de natuur herstellen van het enorme verlies aan biodiversiteit de afgelopen decennia. Oevers, dijken en waterkanten moeten zo natuurlijk mogelijk worden ingericht en het maai- en baggerbeleid moet rekening houden met dieren en planten. Waterschappen hebben in Nederland een belangrijke rol als het gaat om de bescherming van de biodiversiteit. De vele honderden kilometers dijken en watergangen, wegbermen en bomenrijen geven waterschappen de mogelijkheid om de biodiversiteit te versterken. Dat is hard nodig, omdat door de intensieve landbouw met grote lappen grond waar maar één plantensoort wordt verbouwd (‘monocultuur’) nog nauwelijks plaats is voor wilde planten en dieren.
Dijken, watergangen en wegbermen die als aderendoor het landschap lopen zijn zeer geschikt voornatuurontwikkeling en zo vormen wateren en hun oevers een netwerk van groen en blauw tussen beschermde natuurgebieden.

Dieren, dijken en veiligheid

De zeespiegel stijgt door klimaatverandering en dat vraagt om stevige maatregelen. En niet alleen te véél water, maar ook te weinig water levert problemen op.
Door klimaatverandering zijn er lange periodes met droogte, waarbij de natuur onvoldoende water krijgt en dijken kwetsbaar worden doordat ze gaan scheuren. Dijken en kades moeten uiteraard veilig zijn. Tegelijkertijd belemmeren waterkeringen, stuwen en gemalen de migratie van vissen en andere dieren.
In gemalen komen jaarlijks miljoenen vissen om het leven. De Partij voor de Dieren wil dat sluizen en gemalen aangepast worden, zodat vissen erlangs kunnen zwemmen. Vissen moeten een natuurlijk leven kunnen leiden en zijn geen speeltje voor hengelaars. Hengelen moet worden verboden. Er moet een einde
komen aan de huidige muskus- en beverrattenbestrijding, en waterschappen moeten alles op alles zetten om te voorkomen dat andere gravende dieren
zoals de beschermde bever worden gedood.

Vervuiling door industriële landbouw en chemische industrie

Schoon water zou vanzelfsprekend moeten zijn, maar de praktijk is anders. De landbouwsector zadelt ons op met een groot milieuprobleem, dat een gevaar vormt
voor de kwaliteit van ons water. Het intensieve gebruik van (kunst)mest, hormonen en diergeneesmiddelen in de vee-industrie, samen met het gebruik van zeer schadelijke gifstoffen in de landbouw, tuinbouw en glastuinbouw vervuilen het oppervlakte- en grondwater. Ook lozingen van chemische stoffen en microplastics door bedrijven bedreigen de waterkwaliteit. Hierdoor sterven planten en dieren.
Bovendien komt de drinkwatervoorziening in gevaar. Het waterschap heft zelf belasting om het waterbeheer te bekostigen. Uitgangspunt van dit belastingstelsel
zou moeten zijn dat diegenen die het meeste water verbruiken en vervuilen daarvoor de kosten betalen en niet de burger. De Partij voor de Dieren pleit voor
een eerlijker belastingstelsel: waarbij de vervuiler betaalt en waarbij waterschappen meewerken aan de transformatie van de intensieve landbouw en veeteelt
naar een duurzamere kringlooplandbouw.

Echte democratie

De Partij voor de Dieren maakt zich sterk voor een waterschap dat rekening houdt met dieren, natuur en milieu. Daarvoor is verandering nodig! Hoewel het waterschap de oudste vorm van democratie is in Nederland, is van echte democratie binnen het
waterschap geen sprake. Alleen met direct gekozen volksvertegenwoordigers kunnen alle belangen voor burgers, bedrijven en natuur in de juiste balans
worden afgewogen. Macht uitoefenen via de zogeheten geborgde zetels, die toegekend zijn op basis van water- en grondgebruik, is niet meer van deze tijd. Alle geborgde zetels moeten verdwijnen, zodat het tot een volledig democratische zetelverdeling komt.

Het moet sneller

Er is werk aan de winkel in het waterschap. In 2027 moeten internationale normen voor waterkwaliteit behaald zijn conform de Kaderrichtlijn Water (KRW).
Nederland loopt fors achter bij de invoering, met alle negatieve gevolgen voor de biodiversiteit en risico’s voor de volksgezondheid van dien. Het verlies aan
biodiversiteit behoort samen met de klimaatcrisis tot de grootste problemen van onze tijd. De biodiversiteits- en de klimaatcrisis moeten in samenhang worden aangepakt. Tijd voor actie. We staan aan de vooravond van grote veranderingen.
Wereldwijd springen mensen op de bres, voor de dieren, de natuur en het klimaat. Samen kunnen we ervoor zorgen dat de positieve omslag er komt, in het belang van ons allemaal. Als we moed tonen en samen in actie komen, kunnen we de wereld veranderen. De vreedzame, groene revolutie is aanstaande.

Stem Partij voor de Dieren in het waterschap, zodat wij ons sterk kunnen maken voor dieren, natuur en milieu in Limburg.

Je kunt nu nog kiezen! Kies. Partij voor de Dieren.

Klik voor het volledige programma op de link hieronder.

(pdf) Wtk PVDD programma waterschapverkiezingen limburg

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer